Εταιρικό προφίλ 
Δραστηριότητες 
Διεύθυνση - Επικοινωνία 
English       

 

τηλ./fax : 210 6015314

e-mail: info@k2m-energy.gr

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η K2M Energy παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου στα ακόλουθα πεδία δραστηριοποίησης:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

 
 • Ενεργειακές μελέτες για την αποτίμηση του τεχνικά εφικτού δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

 • Τεχνικοοικονομική μελέτη για την αποτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων

 • Εκπόνηση μελετών για την αδειοδότηση και ανάπτυξη έργων

 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κατά την υλοποίηση των έργων

 • Διαχείριση κατασκευής εγκαταστάσεων (διασύνδεση, εγκατάσταση εξοπλισμού, θέση σε αποδοτική λειτουργία)

 • Ενεργειακή παρακολούθηση και σύνταξη εκθέσεων (monitoring & reporting)

 • Βελτιστοποίηση παραμέτρων λειτουργίας


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • Καταγραφή ενεργειακών δεδομένων και μελέτη συστημάτων για την αποτίμηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις

 • Εξεύρεση λύσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης

 • Σχεδιασμός προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας με συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές

 • Ενεργειακή παρακολούθηση και σύνταξη εκθέσεων (monitoring & reporting)


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος και εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία νέων επενδύσεων

 • Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων

 • Μελέτη συμβατότητας υφιστάμενων συστημάτων ή νέων επενδύσεων με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις αέριες εκπομπές, υγρά απόβλητα και στερεά απορρίμματα


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου διαχείρισης έργων

 • Επίβλεψη συμβάσεων με προμηθευτές ή υπεργολάβους

 • Παρακολούθηση έργων και σύνταξη εκθέσεων (monitoring & reporting)

 • Τεχνική υποστήριξη σχετικά με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων